Επιταχυνσιόμετρο-MMA7361

Περιεχόμενα

·         1  Εισαγωγή

·         2  Λεπτομέρειες

·         3  Ορισμός Ακίδων (Pin)

·         4  Χρήση

o    4.1 Χρήση με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

o    4.2 Χρήση με περιεκτικό τρόπο

o    4.3 Πηγές

Εισαγωγή

 

Ο αισθητήρας απαιτεί ένα πολύ μικρό ποσό ενέργειας και έχει μια είσοδο g-select που λειτουργεί το επιταχυνσιόμετρο μεταξύ ±1.5g and ±6g (g=9.81 m/s2). ’λλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την κατάσταση sleep, signal conditioning, μονοπολικό φίλτρο χαμηλής συχνότητσς( low pass filter), self test και 0g-detect που ανιχνεύει γραμμική ελεύθερη πτώση.   Η ρύθμιση για 0-g  και την ευαισθησία είναι εργοστασιακές και δεν χρειάζονται εξωτερικές συσκευές

Model:SPS07361S 

MMA73611.jpg

 

Λεπτομέρειες

§  Δύο επιλέξιμες περιοχές μέτρησης (±1.5g, ±6g).

§ Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος: 400 ΅A Sleep mode: 3 ΅A.

§  Υψηλή ευαισθησία (800 mV/g at 1.5g).

§  Επιλέξιμη ευαισθησία (±1.5g, ±6g).

§  Ταχεία επαναφορά χρόνου (0.5 ms enable response time).

§  Διαστάσεις: 28 * 17mm.

Ορισμός Ακίδων

Pin

Pad Name

Type

Περιγραφή

1

5V

P

5V power

2

3V3

P

3V3 power

3

GND

GND

GND

4

g-select

I

Input pin to initiate Self Test

5

Selftest

I

Self-Test

6

X

A

XOUT

7

Y

A

YOUT

8

Z

A

ZOUT

9

Sleep

I

Sleep mode, Low active

10

0g-detect

O

Linear Freefall digital logic output signal

A:  Anαlog Output (Αναλογική έξοδος)
I:   Digital Input
(Ψηφιακή είσοδος)
O:  Digital Output
(Ψηφιακή έξοδος)

Χρήση

Η χρήση αυτού του εξαρτήματος είναι σχετικά εύκολη. Εδώ παρουσιάζουμε δύο. Μια απλή μέθοδο και  μια περιεκτική - αναλυτική.

Χρήση με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Συνδέστε τις X/Y/Z ακίδες (pins) του MMA7361 στις A0/A1/A2 του Arduino. aκαι τροφοδοτήστε το με 5V . Συνδέστε το "SL" pin με το λογικό HIGH για να το ενεργοποιήσετε. you can get the test result with analogRead in Arduino IDE as below:

1.Σύνδεση υλικού
Breakout-MMA7361 hardware connect.jpg

2.Αντιγράψτε το παρακάτω πρόγραμμα στο  Arduino IDE και "ανεβάτε" το στο Arduino

// # Description:
// # read the data from the accelerometer in default setting
 
// # Connection:
// #        x  -> Analog pin 0
// #        y  -> Analog pin 1
// #        z  -> Analog pin 2
// #
 
const int Sleep=2;
void setup() 
{ 
  Serial.begin(9600); // 9600 bps
  pinMode(Sleep, OUTPUT);
  digitalWrite(Sleep, HIGH);
}
void loop() 
{
  int x,y,z;
  x=analogRead(0);
  y=analogRead(1);
  z=analogRead(2);
  Serial.print("x= ");
  Serial.print(x ,DEC);
  Serial.print(',');
  Serial.print("y= ");
  Serial.print(y ,DEC);
  Serial.print(',');
  Serial.print("z= ");
  Serial.println(z ,DEC);
  delay(100);
}

3.Ανοίξτε τη σειριακή οθόνη (Serial monitοr) , και θέστε  το ρυθμό μετάδοσης (baudrate) σε 9600, για να δείτε κάτι όπως το πσρακάτω.
Accelerometer Breakout-MMA7361 test.jpg 

Χρήση με περιεκτικό τρόπο

1.Συνδέσεις υλικού
Accelerometer Breakout-MMA7361 hardware connetction1.jpgAccelerometer Breakout-MMA7361 hardware connetction2.jpg

2.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την βιβλιοθήκη MMA7371 Library για το εξάρτημα αυτό, αφού πρώτα συνδέσετε το εξάρτημα στο Arduino σας όπως παρακάτω :
3.
Εγκαταστήστε τη βιβλιοθήκη και "ανεβάστε¨  το πρόγραμμα στο Arduino.

#include <AcceleroMMA7361.h>
 
AcceleroMMA7361 accelero;
int x;
int y;
int z;
 
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  accelero.begin(13, 12, 11, 10, A0, A1, A2);
  accelero.setARefVoltage(3.3);                   //sets the AREF voltage to 3.3V
  accelero.setSensitivity(LOW);                   //sets the sensitivity to +/-6G
  accelero.calibrate();
}
 
void loop()
{
  x = accelero.getXAccel();
  y = accelero.getYAccel();
  z = accelero.getZAccel();
  Serial.print("\nx: ");
  Serial.print(x);
  Serial.print(" \ty: ");
  Serial.print(y);
  Serial.print(" \tz: ");
  Serial.print(z);
  Serial.print("\tG*10^-2");
  delay(500);                                     //make it readable
}

4.Ανοίξτε τη σειριακή οθόνη, αφού βαθμονομήσετε το MMA 7361, και θα πάρετε στην έξοδο την επιτάχυνση βαρύτητας στους άξονες x, y και z. Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει τα δεδομένα εξόδου όταν το επιταχυνσιόμετρο είναι σε επίπεδη θέση. Η επιτάχυνση στον άξονα  Z  είναι περίπου 100(1 G). Προσοχή  κρατήστε το εξάρτημα σε επίπεδη θέση όταν βαθμονομείται.
Accelerometer Breakout-MMA7361 DISPLAY.jpg

Πηγές

§  MMA7361 Module DataSheet