Υπολογισμός αντίστασης με arduino


Arduino-Ohm-Meter
Κώδικας Arduino

int analogPin= 0;
int raw= 0;
int Vin= 5;
float Vout= 0;
float R1;
float R2= 0;
float buffer= 0;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{ while (Serial.available()==0) { //Wait for user input
}
R1=Serial.parseFloat(); //Read user input into R1
Serial.println(R1);
raw= analogRead(analogPin);
if(raw)
{
buffer= raw * Vin;
Vout= (buffer)/1024.0;
buffer= (Vin/Vout) -1;
R2= R1 * buffer;
Serial.print("Vout: ");
Serial.println(Vout);
Serial.print("R2: ");
Serial.println(R2);
delay(1000);
}
}