Αισθητήρας σχετικής υγρασίας-θερμοκρασίας

Θα χρησιμοποιήσουμε τη βιβλιοθήκη DHT-Library.  Η ανάγνωση των δεδομένων γίνεται με συναρτήσεις και είναι εύκολη!

 

O κώδικας

#include "dht.h"
#define dht_apin A0 // Ο αισθητήρας συνδέεται στην αναλογική θύρα Α0 Analog Pin sensor is connected to
 
dht DHT;
 
void setup(){
 
 Serial.begin(9600);
 delay(500);//Delay to let system boot Μικρή καθυστέρηση για να εκκινήσει το σύστημα
 Serial.println("DHT11 Humidity & temperature Sensor\n\n");
 delay(1000);//Wait before accessing Sensor Αναμονή για ενεργοποίηση του αισθητήρα
 
}//end "setup()"
 
void loop(){
 
 
  DHT.read11(dht_apin);
  
  Serial.print("Current humidity = ");
  Serial.print(DHT.humidity);
  Serial.print("% ");
  Serial.print("temperature = ");
  Serial.print(DHT.temperature); 
  Serial.println("C ");
  
  delay(5000);
 
 //Fastest should be once every two seconds. Το ταχύτερρο μπορεί να είναι κάθε 2 δευτερόλεπτα
 
}