Εισαγωγή χαρακτήρων στη σειριακή οθόνη

char input;
String l;
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
delay(2000);
Serial.println("type something: ");
}

void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
if(Serial.available()) {
input=Serial.read();
if(input=='#') {

Serial.println(l);
l="";}
else {
l=l+input;
}
}

 

-------------------------------------------------------------------------------------

void setup() {
Serial.begin(9600);
}

void loop() {

while (Serial.available() > 0 ) {

String str = Serial.readString();
Serial.println(str);
if (str.equals("send")) {
Serial.println("identified");
} else {
Serial.println("unknown");
}

}

}

-----------------------------------------------------------------------------------------------------