Η σημασία του νερού στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στις κλιματικές αλλαγές
Η σημασία της ηλιακής και κοσμικής ακτινοβολίας στις κλιματικές αλλαγές

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Φωτογραφίες από την εκδρομή στη
Στυλίδα, Πήλιο και Αθήνα
Τα συμπεράσματά μας